Podsumowanie XI edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych
oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie
ph "Młoda Krew Ratuje Życie"

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 09 września 2014 r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się podsumowanie XI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie". Organizatorem Turnieju był Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Patronat honorowy przyjęli: Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty. Wśród gości znaleźli się: p. Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, p. Marek Wąsowski -wizytator z Kuratorium Oświaty w Opolu i p. Justyna Hyziak - Kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

Konkurs skierowany był do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych. Celem konkursu było wzmocnienie działalności Młodzieżowych Klubów HDK PCK, utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni, zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się. Turniej miał na celu dodatkowo promocję honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych oraz integrację szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych. Do Turnieju zgłosiły się 33 szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne oraz 2 uczelnie / szkoły wyższe z całego województwa opolskiego. Natomiast do oceny końcowej przystąpiły 32 szkoły oraz 2 uczelnie. Turniej trwał od 01.09.2013r. do 30.06.2014r.

W tym czasie szkoły/uczelnie organizowały akcje poboru krwi w swoich placówkach bądź organizowali wyjścia do publicznej służby krwi. Prowadzone były działania promujące ideę honorowego krwiodawstwa w celu pozyskiwania nowych dawców krwi.

W czasie trwania tej edycji turnieju udało się pozyskać 1 741,679 l krwi w tym:
- szkoły ponagimnazjalne, policealne i pomaturalne - 1 598,679 l (92%),
- uczelnie wyższe - 143,00 l (8%) - 204 dawców.
W porównaniu z edycją X o 10,749 l więcej krwi

Szkoły i uczelnie były oceniane w dwóch odrębnych kategoriach: I) szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne oraz w kategorii II) uczelnie/szkoły wyższe. Ponadto wyszczególniono w regulaminie Turnieju dodatkowo 3 różne wskaźniki:
- najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa,
- aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia/studenta),
- największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju.

Na podium znaleźli się:

Kategoria I - szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne
Wskaźnik 1 - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa
I miejsce - Zespól Szkół w Paczkowie,
II miejsce - Zespół Szkół w Otmuchowie,
III miejsce (ex aequo)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce,
- Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie.

Wskaźnik 2 - aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia)
I miejsce - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu (0,798 l)
II miejsce - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie (0,776 l)
III miejsce - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu (0,67 l)

Wskaźnik 3 - największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju:
I miejsce - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie (165,191 l),
II miejsce - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu (144,450 l),
III miejsce - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (139,950 l).

Kategoria II - uczelnie / szkoły wyższe
Wskaźnik 1 - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa
I miejsce - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Wskaźnik 2 - aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta
I miejsce - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (0,062 l)

Wskaźnik 3 - największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju
I miejsce - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (91,300 l)

Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy uczestnictwa i torbę ze słodkim poczęstunkiem a zwycięskie dodatkowo puchary i nagrody ufundowane przez: Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Opola, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz sponsorów: firmy NUTRICIA Sp z. o. o Zakład Produkcyjny w Opolu i JuraPark w Krasiejowie.
Relację z uroczystości przekazały liczne media (m.in. TVP Opole, Radio OPOLE, Radio RMF Maxxx, Gazeta Wyborcza).