Zjazd PCK w Brzegu

[ Powrót do aktualności ]

W dniu 29 lutego br. w sali stropowej brzeskiego Ratusza odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu. Obecni na sali delegaci reprezentujący głównie Szkolne Koła PCK i Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, podjęli obrady, co warte podkreślenia, przy 100%-ej frekwencji.

Przedmiotem obrad było sprawozdanie z działalności Oddziału za 4-letni okres mijającej kadencji, które przedstawił Prezes p. Walerian Twardzik. Ze sprawozdania wynikało, co potwierdziły również wypowiedzi delegatów oraz przedstawicieli władz okręgowych PCK w Opolu, że brzeska organizacja zanotowała w okresie kadencji liczące się sukcesy na wielu odcinkach statutowej działalności. Dotyczy to zarówno honorowego krwiodawstwa - w ciągu 4 lat kadencji brzescy krwiodawcy oddali 9.735 litrów krwi, jak i opieki socjalnej i działalności młodzieżowej. Co roku brzeski Oddział PCK przekazuje osobom najuboższym, niepełnosprawnym i rodzinom wielodzietnym z okazji świąt ok. 800 paczek z żywnością, słodyczami i drobnymi upominkami. Rozdaje także odzież i sprzęt rehabilitacyjny. Organizuje imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży, szczególnie z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu. Wspomaga finansowo akcje letnie - kolonie i wycieczki. Bardzo ważnym odcinkiem działalności PCK jest oświata prozdrowotna. Celowi temu służyło organizowanie wielotematycznych Olimpiad i Turniejów w szkołach wszystkich szczebli, szkoleń i zawodów sprawdzających wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, konkursy plastyczne i literackie. Starania PCK dostrzegane jest przez brzeskie społeczeństwo, które wspiera go finansowo w wielu akcjach i imprezach - kwestach ulicznych, przekazywaniem 1% podatku dochodowego, udziałem w koncertach i balach charytatywnych.

Delegaci wyrazili aprobatę dla dotychczasowej działalności Zarządu udzielając mu absolutorium i wybierając go ponownie (w niezmienionym składzie!) na następną kadencję. Prezes Zarządu Walerian Twardzik pełni swoją funkcję nieprzerwanie już od 37 lat. Także pozostali członkowie Zarządu: Józef Paprotny (wiceprezes), Krystyna Szczeblewska (sekretarz), Zenona Kucharska i Krzysztof Jankowski, pełnią z poświęceniem swoje funkcje od wielu lat, co niewątpliwie jest również źródłem sukcesu brzeskiej organizacji PCK.
Ale w przyszłej kadencji, o czym stanowi uchwała programowa, należy zwrócić szczególną uwagę na pracę grup młodzieżowych oraz pozyskanie większej ilości instruktorów do szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zjazd przebiegł w miłej atmosferze.

Wioletta Wrębiak - Zięba
Oddział Rejonowy PCK w Brzegu

Galeria: