Formacja Obrony Cywilnej PCK

Wojewoda Opolski Szef Obrony Cywilnej Województwa Opolskiego swoim Zarządzeniem Nr 58/07 z dnia 1 marca 2007 r. powołał Formację Obrony Cywilnej Polskiego Czerwonego Krzyża. Została ona stworzona przy Opolskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. W jej skład wchodzą członkowie Grupy Ratownictwa PCK i Grupy Pomocy Humanitarnej PCK w Opolu. Obszarem działania Formacji to teren województwa opolskiego.

Zadania dla Formacji Obrony Cywilnej Polskiego Czerwonego Krzyża (FOC PCK)

1. W zakresie (celu) niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych (katastrof):

 • na podstawie prowadzonego rozpoznania ostrzeganie szefa obrony cywilnej województwa o rozmiarach realnego zagrożenia oraz analiza i ocena zagrożeń życia i zdrowia ludności na obszarze objętym klęską żywiołową (katastrofą), w szczególności zalania i powodzi;
 • współpraca w zakresie udzielania pomocy medycznej z profesjonalnymi jednostkami służby zdrowia na terenie województwa oraz włączenia do akcji ratunkowych grup ratownictwa PCK w celu udzielania pomocy przedmedycznej, w tym również grupy ratownictwa działające na środkach pływających;
 • udział w prowadzeniu akcji ratunkowej, w szczególności organizacja i realizacja niesienia pomocy przedmedycznej ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof;
 • przygotowanie i wyposażenie doraźnych pomieszczeń dla poszkodowanej ludności, w szczególności osobom ewakuowanym z rejonów objętych powodzią lub z terenów zagrożonych zalaniem oraz udzielanie tym osobom pomocy poprzez zaopatrzenie w niezbędne środki materiałowe;
 • prognozowanie rozwoju sytuacji (wydarzeń) oraz skutków w zakresie prowadzenia pomocy humanitarnej podczas ewakuacji ludności, a także opracowywanie wniosków (propozycji) niezbędnych do decyzji szefa obrony cywilnej województwa ;
 • przekazywanie do jednostek zbierania i przetwarzania informacji, danych o sytuacji sanitarnej oraz podejmowanych działaniach.

2. W zakresie działalności szkoleniowej:

 • udział w ćwiczeniach obrony cywilnej;
 • prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań ludności w sytuacjach zagrożeń (kryzysowych), ze szczególnym uwzględnieniem ludności zamieszkałej w rejonach zagrożonych zalaniem lub potopieniem oraz uwolnieniem się niebezpiecznych materiałów chemicznych ze zbiorników zakładów przemysłowych;
 • współudział w szkoleniu medyczno – sanitarnym członków formacji obrony cywilnej; organizowanie szkolenia pracowników zakładów pracy, członków i wolontariuszy PCK.

3. W zakresie działalności popularyzacyjnej (profilaktycznej):

 • popularyzacja wśród społeczeństwa problematyki obrony cywilnej;
 • popularyzacja masowego szkolenia ludności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • przygotowanie materiałów audiowizualnych (filmów, ulotek, broszur) oraz zamieszczanie w czasopismach i prasie lokalnej zagadnień i informacji dotyczących problematyki obrony cywilnej i PCK.