Wydarzenia z 2014r.

[ Powrót do aktualno¶ci ]


30.12.2014 r. - Pierwsza pomoc dla nauczycieli

W dniu 8 grudnia br. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli ze szkól z terenu Powiatu Opolskiego. Wzięło w nim udział 9 nauczycieli z Zespołu Szkół w Niemodlinie, Zespołu Szkół w Tułowicach i Zespołu Szkół w Ozimku. Program finansowany był ze »rodków Starostwa Powiatowego w Opolu.


23.12.2014 r. - Czerwonokrzyska Gwiazdka dla seniora

Wizyta w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym pozostawi w sercach naszych uczniów »lad na wiele miesięcy. W tym szczególnym miejscu - trochę szpitalnym, a trochę domowym -dzi» królowała »wi±teczna atmosfera. Seniorzy z rado»ci± przyjmowali życzenia, własnoręcznie wykonane, bożonarodzeniowe kartki oraz łakocie- jak co roku podarowane przez paczkowskie sklepy.


22.12.2014 r. - Czerwonokrzyska Gwiazdka w OR PCK w Otmuchowie

©więta Bożego Narodzenia to wyj±tkowy okres – rodzinny i radosny. Jednak nie wszystkie rodziny stać na suto nakryte stoły. W Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie prowadzone s± od lat działania ph. "Czerwonokrzyska Gwiazdka", których celem jest pozyskiwanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób potrzebuj±cych wsparcia - rodzin o niskim statusie materialnym.


15.12.2014 r. - Konkurs "Żyj zdrowo i bezpiecznie"

Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował konkurs plastyczny ph. "Żyj zdrowo i bezpiecznie" . Skierowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zadanie zostało ujęte w programach ofert złożonych do Gminy Otmuchów i Gminy Paczków.


4.12.2014 r. - I Ty możesz pomóc! - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla młodzieży

W okresie od 15 paˇdziernika do 4 listopada br. roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadził 11 szkoleń 4-godzinnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Opolskiego


4.12.2014 r. - Razem w samodzielno»ć - działania edukacyjne

W ramach realizacji zadnia publicznego pn "Razem w samodzielno»ć" Opolski Oddział Okręgowy Czerwonego Krzyża w Opolu zorganizował warsztaty edukacyjne dla osób, które na co dzień pracuj± z dziećmi i młodzież±. Warsztaty miały za zadanie przygotowanie uczestników do podejmowana działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania zjawisku uzależnienia w»ród młodych osób.


3.12.2014 r. - Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w powiecie brzeskim

W zwi±zku z realizacj± zadania publicznego ph "Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w»ród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim" Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przeszkolił 81 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Brzeg


2.12.2014 r. - VII edycja programu "Biały Z±bek"

W Opolu zakończyła się siódma edycja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym ph „Biały z±bek”, finansowanego z budżetu Miasta Opola. Objęte nim zostały pięciolatki uczęszczaj±ce do 30 przedszkoli z ternu miasta tj. 880 dzieci. Głównym założeniem programu było wdrożenie działań profilaktycznych maj±cych na celu zapobieganie powstawania chorób zębów  i dzi±seł u najmłodszych.


1.12.2014 r. - IV Edycja Turnieju wiedzy pn "Prawda o AIDS - przekaż j± dalej"

W ramach obchodów zbliżaj±cego się 1 grudnia - ©wiatowego Dnia AIDS reprezentanci szkół z terenu Opola po raz czwarty sprawdzili swoj± wiedzę, bior±c udział w Turnieju Międzyszkolnym pn. "Prawda o AIDS - przekaż j± dalej".Konkurs był realizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Opolu i współfinansowany ze »rodków miasta Opola.


25.11.2014 r. - Wojewódzka Akademia PCK

W sobotę, 22 listopada 2014r. w sali stropowej brzeskiego Ratusza odbyła się uroczysta Wojewódzka Akademia z okazji 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Dawstwa Krwi PCK. Była okazj± do podsumowania działalno»ci stowarzyszenia na terenie Opolszczyzny oraz okazj± do wyróżnienia najaktywniejszych działaczy i krwiodawców.


14.11.2014 r. - Zd±żyć z pomoc±

Ci±gle brakuje nam wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Wzrasta liczba wypadków na drogach, w domu, w których często poszkodowanymi jest młodzież. Polski Czerwony Krzyż w ramach realizacji zadania publicznego "Zd±żyć na czas z pomoc±" finansowanego przez Gminę Brzeg przeprowadził szkolenia i kursy elementarne dla dzieci młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Brzeg.


06.11.2014 r. - Udane akcje PCK w Otmuchowie

Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie z powodzeniem prowadzi działania na rzecz osób najbardziej potrzebuj±cych. W zadaniach tych aktywnie uczestniczy czerwonokrzyska młodzież , przeprowadzaj±c zbiórki pieniędzy na  zakup żywno»ci, odzieży, lekarstw, dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach ; na zaspokojenie  ich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty.


24.10.2014 r. - ©więto czerwonokrzyskiej młodzieży

Drodzy Młodzi Przyjaciele, już od 95 lat jeste»cie rado»ci± i podpor± w działaniach na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Wasza bezinteresowna - wolontariacka postawa w działaniu na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża jest dowodem na zrozumienie przez Was naszych zasad i postaw humanitarnych.


23.10.2014 r. - Wycieczka po Ziemi Kłodzkiej

Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie (woj. opolskie) zorganizował w dniach 21 i 22 paˇdziernika wycieczki turystyczno - krajoznawcze po Ziemi Kłodzkiej. Były to jednodniowe wyjazdy dla dzieci z rodzin ubogich oraz aktywnych członków szkolnych kół PCK ze wszystkich placówek o»wiatowych Gminy Otmuchów. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w ofercie złożonej przez PCK do Gminy wsparł Burmistrz Otmuchowa.


15.10.2014 r. - NIE POZWÓL BY ALKOHOL TOBž KIEROWAŁ

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Opolu zakończył realizację zadania publicznego pn. Kampania profilaktyczna "Nie pozwól by alkohol tob± kierował". Była ona prowadzona od czerwca do paˇdziernika przy współpracy z Komend± Miejsk± Policji w Opolu, a finansowana ze »rodków Miasta Opola.


19.09.2014 r. - Zim± razem z Ukrain±

Na skutek działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy blisko 250 tysięcy osób opu»ciło swoje domy. Ukraińcy solidarnie pomagaj± sobie nawzajem w ramach możliwo»ci. Władze ukraińskie przygotowały uchodˇcom tymczasowe o»rodki. W bardzo skromnych warunkach przebywaj± tam ludzie starsi, kobiety i dzieci. Uciekaj±c z domu zabrali ze sob± często tylko jedn± torbę. To teraz cały ich dobytek.


16.09.2014 r. - Narada opiekunów SK PCK w Otmuchowie

Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował w dniu 16 wrze»nia w sali posiedzeń w Ratuszu spotkanie nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK z terenu Gminy Otmuchów i Gminy Paczków. Celem zebrania było podsumowanie pracy jednostek podstawowych za ub. rok szkolny oraz wytyczenie kierunków i zadań na nowy rok szkolny.


09.09.2014 r. - "Młoda Krew Ratuje Życie" - podsumowanie

W dniu 09 wrze»nia 2014 r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się podsumowanie XI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie".


06.09.2014 r. - Piknik HDK PCK w Paczkowie

Ponad 70 osób uczestniczyło w Pikniku Rodzinnym Honorowych Dawców Krwi PCK, który odbył się 6 wrze»nia w parku zakładowym FAMAD w Paczkowie. Imprezę przygotowali : paczkowski Klub HDK PCK oraz Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie . Jej celem była m.in. promocja honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację jak również integracja »rodowiska krwiodawców.


23.08.2014 r. - Wojewódzkie Zawody Wędkarskie HDK PCK nad Jeziorem Otmuchowskim

Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie oraz Opolski Oddział Okręgowy PCK zorganizowali w sobotę 23 sierpnia zawody wędkarskie dla honorowych dawców krwi. Celem imprezy była integracja »rodowiska krwiodawców, promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację, propagowanie wędkarstwa amatorskiego.


19.07.2014 r. - Rodzinnie, na sportowo w»ród krwiodawców

Klub HDK PCK przy OR oraz Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizowali w dniu 19 lipca wakacyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz ich rodzin. Zawody zostały przeprowadzone na boisku sportowym we Frydrychowie . Działaczy Stowarzyszenia swoj± obecno»ci± zaszczycili Zdzisław Cholewiński - Sekretarz Miasta Otmuchów oraz Grzegorz Jasiok - Zastępca Burmistrza Gminy Paczków.


14.06.2014 r. ©więto Krwiodawców

Drodzy Krwiodawcy

Z okazji przypadaj±cego w dniu 14 czerwca Waszego »więta pragniemy wyrazić nasze szczególne uznanie dla misji, któr± bezinteresownie, z pełn± odpowiedzialno»ci± i zaangażowaniem wypełniacie. W naszej czerwonokrzyskiej działalno»ci ta, która stanowi honorowe krwiodawstwo jest najpiękniejsza - Ratuje Ludzkie Życie!


11.06.2014 r. Z ekologi± na co dzień

W dniu 11 czerwca 2014 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - Grudzicach odbył się etap okręgowy XII Turnieju ph. "Człowiek i Jego ©rodowisko" dla uczniów szkół podstawowych.


09.06.2014 r. Poznajemy historię Czerwonego Krzyża

W dniu 9 czerwca w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - Grudzicach odbyła się IX Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Olimpiada skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.


7.06.2014 r. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie HDK PCK - Wójcin 2014

W sobotę, 7 czerwca na strzelnicy sportowej w miejscowo»ci Wójcin k. Byczyny odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.


3.06.2014 r. V międzyprzedszkolna olimpiada w Opolu

3 czerwca przedszkolaki z piętnastu przedszkoli z terenu Miasta Opola startowały  w V Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie ph. „Ruch i witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, staraj±c się o zwycięstwo i nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Opola.


2.06.2014 r. "Razem w samodzielno»ć" - warsztaty edukacyjne w Opolu

W dniu 2 czerwca 2014 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Opolu odbyły się warsztaty     realizowane w ramach zadania publicznego  ph. Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania zjawisku uzależnienia w»ród dzieci i młodzieży  „Razem w samodzielno»ć”, finansowanego ze »rodków Miasta Opola, a realizowanego przez Opolski Oddział Okręgowy PCK.


31.05.2014 r. Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

W sobotę 31 maja na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształc±cych w Opolu odbyły się Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Były to szczególne zawody bo składały się z dwóch czę»ci: etapu okręgowego XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (dla szkół ponadgimnazjalnych) i I edycji Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK (dla szkół gimnazjalnych).


27.05.2014 r. Zawody pierwszej pomocy w Otmuchowie

Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie po raz 17 zorganizował zawody pierwszej pomocy dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Odbyły się dnia 13 maja. Wzięło w nich udział 15 drużyn z placówek o»wiatowych Gminy Otmuchów i Gminy Paczków.


22.05.2014 r. KONKURSY PCK W OTMUCHOWIE

Maj to miesi±c bogaty w różne akcje czerwonokrzyskie. W Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie odbyły się m.in. etapy gminne konkursów : XII Turniej PCK ph. "Człowiek i Jego ©rodowisko" dla szkół podstawowych oraz IX Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu dla wszystkich typów szkół.


13.05.2014 r. "Czerwony Dzień" w Przedszkolu nr 17

Oddział Rejonowy w Kędzierzynie - Koˇlu wspólnie z dyrekcj± przedszkola w ramach obchodów ©wiatowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zorganizował "Czerwony Dzień". Wiceprezes Oddziału Okręgowego Ryszard Skorek opowiadał dzieciom o symbolach Czerwonokrzyskich, czytał bajki.


12.05.2014 r. Wesoło, na sportowo w»ród krwiodawców w Paczkowie.

Tegoroczny tradycyjny festyn rekreacyjno-sportowy dla honorowych dawców krwi, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz ich rodzin odbył się w Paczkowie w sobotę 10 maja. Ten termin wybrano nieprzypadkowo - impreza odbyła się w trakcie trwania obchodów Tygodnia PCK. Organizacj± udanej zabawy zaj±ł się paczkowski Klub HDK PCK oraz Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie.


17.04.2014 r. Wielkanoc z PCK w Otmuchowie

"Otwórz serce dla innych" - to jedno z haseł przed»wi±tecznej akcji charytatywnej organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie . Młodzież czerwonokrzyska z ZS w Otmuchowie oraz z Publicznego Gimnazjum w Paczkowie przez dwa dni ( pi±tek i sobota) brała udział w zbiórce żywno»ci i pieniędzy


16.04.2014 r. Zawody pierwszej pomocy w K-Koˇlu

W dniu 14.04.2014 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie – Koˇlu zostały rozegrane eliminacje rejonowe XXII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


24.02.2014 r. - Pomoc dla Ukrainy

W zwi±zku z sytuacj± na Ukrainie Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę publiczn±.
Wpłaty można kierować na konto:
07 1160 2202 0000 0002 5583 9342 z dopiskiem UKRAINA.


24.02.2014 r. - 1% dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Cztery bułki, dwa łab±dki, po nich w PIT swój wpisz dwie pi±tki i bałwanka, po nim "siedem"- tak nakarmisz brzuch niejeden. Pomaganie jest dziecinnie proste! Zapamiętaj ten numer KRS i przekaż 1% podatku na ciepłe posiłki, kolonie i zestawy edukacyjne dla najbardziej potrzebuj±cych dzieci. Wspieraj Polski Czerwony Krzyż!!!


29.01.2014 r. - Rozliczenie zbiórek pieniężnych i darów rzeczowych

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzib± przy ul. Krakowskiej 51, 45-018 Opole, informuje, że zgodnie z decyzj± wydan± przez Urz±d Marszałkowski Województwa Opolskiego znak DOA.VI 5011-2/10 z dnia 25 I 2010 r. w terminie od 2 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie Województwa Opolskiego podczas zbiórek publicznych pozyskał...

Cztery bułki, dwa łab‘dki, po nich w PIT swój wpisz dwie pi‘tki i bałwanka, po nim "siedem"- tak nakarmisz brzuch niejeden.

Pomaganie jest dziecinnie proste! Zapamiętaj ten numer KRS i przekaż 1% podatku na ciepłe posiłki, kolonie i zestawy edukacyjne dla najbardziej potrzebuj‘cych dzieci.Wspieraj Polski Czerwony Krzyż!!!