Wydarzenia z 2015r.

[ Powrót do aktualno¶ci ]


22.12.2015 r. - Dziękujemy za wsparcie projektu

21.12.2015 r. - Czerwonokrzyska Gwiazdka w Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie

©więta Bożego Narodzenia to szczególny okres dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dlatego w Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie od listopada prowadzone były działania, których celem było pozyskiwanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób potrzebuj±cych wsparcia.


18.12.2015 r. - Wiedza kluczem do zdrowia

Oddział Rejonowy PCK w Opolu zrealizował program profilaktyczny ph "Prawda o AIDS przekaż j± dalej - wiedza kluczem do zdrowia" - finansowany ze »rodków Miasta Opola. Program swoim zasięgiem obj±ł zarówno młodzież, jak i kadrę pedagogiczn± szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tj. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z terenu miasta Opola.


18.12.2015 r. - "Zd±żyć na czas z pomoc±" - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Oddział Rejonowy PCK w Opolu przeprowadził szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola. Szkolenia zorganizowane zostały w ramach realizacji zadania publicznego ph "Zd±żyć na czas z pomoc±", współfinansowanego z budżetu Miasta Opola.


18.12.2015 r. - "Bezpiecznie do szkoły"

Oddział Rejonowy PCK w Opolu zakończył realizację zadania publicznego ph. "Bezpieczne dzi», jutro - inwestycja na przyszło»ć", finansowany ze »rodków Miasta Opole. Jego zadaniem było zachęcenie do poznawania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Program skierowany był do przedszkolaków oraz dzieci uczęszczaj±cych do szkół podstawowych z terenu miasta Opola.


17.12.2015 r. - VIII edycja programu "Biały z±bek"

W Opolu zakończyła się ósma edycja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym ph "Biały z±bek", finansowanego z budżetu Miasta Opola. Objęte nim zostały pięciolatki uczęszczaj±ce do 31 przedszkoli z ternu miasta tj. 922 dzieci. Głównym założeniem programu było wdrożenie działań profilaktycznych maj±cych na celu zapobieganie powstawania chorób zębów i dzi±seł u najmłodszych.


12.12.2015 r. - Konkursy w Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie

Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował w listopadzie 3 konkursy dla dzieci i młodzieży z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Ich cele to m.in.: promocja zdrowego stylu życia, walka z nałogami, przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętno»ci dzieci w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.


09.12.2015 r. - Mikołajki na otmuchowskim zamku

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Otmuchowie zorganizował w dniu 3 grudnia spotkanie mikołajkowe na zamku. Zaproszonych zostało 160 dzieci, które wspaniale bawiły się w przepięknej scenerii sali "rycerskiej".


02.12.2015 r. - Zostaj ©więtym Mikołajem - oddaj krew

Radio Doxa i RCKiK w Opolu zapraszaj± do udziału w akcji charytatywnej Zostań ©więtym Mikołajem - oddaj krew. Już 6 grudnia na opolskim Rynku między 11.00 a 17.00 w specjalistycznym krwiobusie każdy oddaj±c krew będzie mógł wcielić się w rolę »w. Mikołaja.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich mieszkańców.


30.11.2015 r. - Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK na Opolszczyˇnie

Głównym wydarzeniem Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK na Opolszczyˇnie była Wojewódzka Akademia, która w tym roku odbyła się 21 listopada w Domu Kultury "Chemik" w Kędzierzynie-Koˇlu.


23.11.2015 r. - Spotkanie krwiodawców w Otmuchowie

W listopadzie obchodzone s± Dni HDK PCK. Z tej to okazji Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Oddziale Rejonowym w Otmuchowie zorganizował w dniu 19 listopada w Sali Rycerskiej na otmuchowskim Zamku spotkanie krwiodawców.


15.11.2015 r. - Zaproszenie na XVI Spotkanie Krwiodawców Województwa Opolskiego

Z okazji przypadaj±cych od 22 do 26 listopada Dni HDK PCK Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kędzierzynie-Koˇlu serdecznie zaprasza Honorowych Dawców Krwi z rodzinami oraz Sympatyków Ruchu Czerwonokrzyskiego na XVI Spotkanie Krwiodawców Województwa Opolskiego które odbędzie się w niedzielę 22 listopada 2015 roku w Kędzierzynie-Koˇlu w Klubie HDK PCK przy Parafii pw. Ducha ©w. i NMP Matki Ko»cioła w Kędzierzynie-Koˇlu


06.11.2015 r. - Czerwonokrzyska akcja "Znicz" w Otmuchowie

Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie prowadzi działania na rzecz osób znajduj±cych się w trudnej sytuacji materialnej. Organizuje zbiórki publiczne na pomoc potrzebuj±cym. W tym celu zorganizowana została w dniach 31 paˇdziernika i 1 listopada na cmentarzu parafialnym akcja "Znicz".


03.11.2015 r. - "Dziękuję. Prowadzę!"

W okresie od czerwca do paˇdziernika odbyły się akcje w ramach Kampanii profilaktycznej ph. "Dziękuję. Prowadzę!". Jest ona prowadzona przez Oddział Rejonowy PCK w Opolu przy współpracy z Komend± Miejsk± Policji w Opolu.


19.10.2015 r. - Akcja "Chleb" w Otmuchowie

Akcj± "Chleb" rozpocz±ł Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie Kampanię Walki z Głodem. Jej celem jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale również edukacja dzieci i młodzieży o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia.


12.10.2015 r. - Wycieczka otmuchowskiego Oddziału PCK

Zarz±d Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Otmuchowie zorganizował w dniach 6, 8 i 9 paˇdziernika jednodniowe wycieczki turystyczno - krajoznawcze po Ziemi Kłodzkiej dla dzieci z rodzin ubogich oraz aktywnych członków Szkolnych Kół PCK z placówek o»wiatowych Gmin Otmuchów i Paczków.


09.10.2015 r. - Koncert charytatywny w Brzegu

23 paˇdziernika w Brzeskim Centrum Kultury odbędzie się charytatywny koncert Polskiego Czerwonego Krzyża na którym zagra zespół Luly. Koszt biletu-cegiełki to 20 zł.


23.09.2015 r. - Rowerki dla niepełnosprawnych w Brzegu

Troje mieszkańców Brzegu ma już specjalne rowery, które ułatwi± im codzienne poruszanie. Okazuje się, że podarowano je dzięki hojno»ci brzeżan, którzy wspieraj± akcje organizowane przez miejscowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.


23.09.2015 r. - I Targi Senioralne OPOLE SENIOR EXPO 2015

We »rodę, 23 wrze»nia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyły się I Targi Senioralne. Patronat nad imprez± przyj±ł Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski i Arkadiusz Wi»niewski - Prezydent Miasta Opola.


06.09.2015 r. - Dalej pomagamy przekazuj±c rowery dla osób niepełnosprawnych

6 wrze»nia podczas festynu rodzinnego organizowanego przez Miejski O»rodek Pomocy Rodzinie i Polski Czerwony Krzyż w Opolu zostało rozdanych 9 rowerów dla osób niepełnosprawnych.


03.09.2015 r. - Podsumowanie etapu okręgowego Turnieju ph."Młoda Krew Ratuje Życie"

Etap okręgowy XII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie" na Opolszczyˇnie podsumowany.


22.08.2015 r. - Wojewódzkie Zawody Wędkarskie HDK PCK

W sobotę, 22 sierpnia 2015r. odbyły się nad Jeziorem Otmuchowskim Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Wzięło w nich udział 7 drużyn 3-osobowych reprezentuj±cych Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z terenu Opolszczyzny.


2.08.2015 r. - Rodzinny festyn rekreacyjno-sportowy HDK PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK oraz Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie przygotowali kolejny festyn rekreacyjno-sportowy dla krwiodawców, działaczy PCK i ich rodzin. Impreza została zorganizowana 1 sierpnia na boisku sportowym we Frydrychowie - wzięło w niej udział ok. 100 osób.


22.06.2015 r. - Przekazanie kolejnych rowerków dla osób niepełnosprawnych

W dniu 22 czerwca w ramach współpracy Oddział Rejonowy PCK w Kędzierzynie - Koˇlu z Fundacj± Eco Textil "Od Wad dla Was" przekazał 5 rowerów dla osób niepełnosprawnych z Kędzierzyna - Koˇla. Osoby zostały wytypowane przez Miejski O»rodek Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koˇlu.


21.06.2015 r. - Tytuł "Super EKO Dzieciaków" przyznany w Opolu

W dniu 21 czerwca odbył się I Międzyprzedszkolny Festiwal Twórczo»ci Ekologicznej ph "B±dˇ z natury EKO", skierowany do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Program realizowany był przez Oddział Rejonowy PCK w Opolu ze »rodków Urzędu Miasta w Opolu.


10.06.2015 r. - X Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu

W dniu 10 czerwca w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach odbyła się X Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.

Olimpiada skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Celem olimpiady było promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w»ród dzieci i młodzieży, promocja działań i warto»ci humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebuj±cych oraz rozbudzenie wrażliwo»ci na warto»ć człowieka, szacunku dla ludzkiej godno»ci.


9.06.2015 r. - XIII Okręgowy Turniej PCK ph. "Człowiek i Jego ©rodowisko"

W dniu 09 czerwca 2015 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu - Grudzicach odbył się etap okręgowy XIII Turnieju ph. "Człowiek i Jego ©rodowisko" dla uczniów szkół podstawowych. Celem tradycyjnego już turnieju było kształtowanie w»ród najmłodszych uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotycz±cej »rodowiska naturalnego i ochrony zdrowia.


29.05.2015 r. - Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Opolu

W dniu 23 maja 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształc±cych im. K. Gzowskiego odbyły się XXIII Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu dla szkół ponadgimnazjalnych oraz II Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół gimnazjalnych z terenu województwa opolskiego.


16.05.2015 r. - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY HDK PCK W PACZKOWIE

W dniu 16 maja  w parku zakładowym Fabryki Maszyn i Urz±dzeń Przemysłowych w Paczkowie zorganizowany został dla  honorowych dawców krwi, działaczy PCK i ich rodzin festyn rekreacyjno – sportowy, na którym wspaniale bawiło się ok. 60 osób. Krwiodawców odwiedził Prezes FAMAD -u  p. Mieczysław Fluder, który od lat wspiera działalno»ć organizacji czerwonokrzyskiej.


13.05.2015 r. - XVIII Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy PCK w Otmuchowie

Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował dla uczniów ze szkół podstawowych zawody pierwszej pomocy ph. "Promujemy zdrowy styl życia ".


4.05.2015 r. - Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Kędzierzynie-Koˇlu

W dniu 27.04.2015 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie - Koˇlu zostały rozegrane Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Zawody składały się z dwóch czę»ci: etapu rejonowego XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (dla szkół ponadgimnazjalnych)i II edycji Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (dla szkół gimnazjalnych).


4.05.2015 r. - Strefowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Nysie

W dniu 27 kwietnia w obiektach Collegium Medicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyły się XXIII Strefowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Honorowy patronat nad imprez± obj±ł Powiat Nyski.


14.04.2015 r. - Rowerki trzykołowe

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przekazał bezpłatnie 13 rowerów trzykołowych dla osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego. Rowerki spełniaj± bardzo ważn± rolę: pomagaj± w rehabilitacji i poprawieniu sprawno»ci fizycznej oraz pozwalaj± na przemieszczanie i odkrywanie niedostępnych zakamarków pięknych okolic naszego województwa.


2.04.2015 r. - I Opolskie ©niadanie Wielkanocne

Z okazji zbliżaj±cych się ©wi±t Wielkanocnych 2 kwietnia Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy wraz z Miejskim O»rodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu przygotował pierwsze ©niadanie Wielkanocne dla mieszkańców Opola. Aby wio»nie, która sypnęła »niegiem, zrobić na zło»ć, Plac Wolno»ci, gdzie wszystko się odbywało, zakwitł żółtymi żonkilami, bukszpanowymi drzewkami, latarnie przyozdobiły się stroikami, a drzewa wielkimi kolorowymi pisankami.


1.04.2015 r. - Wielkanoc z PCK w Otmuchowie

©więta Wielkanocne tuż, tuż. Wielu z nas spędzi je z naszymi rodzinami przy suto zastawionych stołach, pełnych pysznych potraw i tradycyjnych smakołyków. Niestety, nie wszyscy maj± tak± okazję.


20.03.2015 r. - Kurs elementarny dla nauczycieli

U»wiadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak wła»ciwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia - to jedno z najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował w dniu 18 marca kurs elementarny z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli.


6.03.2015 r. - Gor±czka Złota

Polski Czerwony Krzyż przypomina, że od marca rozpoczęła się ogólnopolska akcja ph "Gor±czka Złota PCK". Polega ona na zbieraniu złotych monet o nominałach 1, 2, 5 groszy przez okres od marca do czerwca br. Zebrane grosze należy przekazać do biura PCK w najbliższym oddziale rejonowym. Dzięki pozyskanym w ten sposób »rodkom finansowym możliwe będzie wsparcie dzieci najbiedniejszych z ternu Opolszczyzny (finansowanie wyjazdów kolonijnych, wyprawek szkolnych, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc doraˇna).

W trakcie trwania akcji prowadzony jest konkurs na "Największego zbieracza złota", w którym mog± wzi±ć udział przedszkola i szkoły. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji "Gor±czka złota PCK". W zał±czeniu REGULAMIN KONKURSU.


19.01.2015 r. - Rozliczenie zbiórek publicznych

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzib± przy ul. Krakowskiej 51, 45-018 Opole informuje, że zgodnie z decyzj± wydan± przez Marszałka Województwa Opolskiego znak DOA-VI.622.1.2014 z dnia 14 I 2014 roku w terminie od 15 I 2014 r. do dnia 31 XII 2014 r. na terenie Województwa Opolskiego podczas zbiórek publicznych pozyskał:


Cztery bułki, dwa łab‘dki, po nich w PIT swój wpisz dwie pi‘tki i bałwanka, po nim "siedem"- tak nakarmisz brzuch niejeden.

Pomaganie jest dziecinnie proste! Zapamiętaj ten numer KRS i przekaż 1% podatku na ciepłe posiłki, kolonie i zestawy edukacyjne dla najbardziej potrzebuj‘cych dzieci.Wspieraj Polski Czerwony Krzyż!!!